Jobst Mårtensson Baars 1694-1768

Jobst Mårtensson Baars var född ca 1694 och var innehavare av Barsas hemmanet i Räfsby. Jobst gifte sig ca 1727 med den ungefär 10 år yngre Lisa Mattsdotter. Varifrån Lisa kom är inte känt, men att Jobst var hennes andra make framkommer i bouppteckningen efter henne. Lisa hade sonen, skepparen Anders Grefenhjelm, och dottern Elsa Andersdotter från sitt första gifte.

Jobst och Lisa/Liskin/Elisabeth fick åtminstone följande barn: Jobst, Hans, Mårten, Johannes, Karin, Elisabeth och Maria. Angående hur gården ärvdes vidare till nästa generation kan hittas i höst tinget 1761: "Emedan mina två äldsta söner Jobst och Hans med sina hustrur å hemmanet arbetat och med mig hemmanet upprätthållit, ty prövar jag skäligt att dessa mina söner skola undfå hemmanet till hälften vardera. De bägge yngre sönerna giva sig till sjöfarten."
Dessa uppgifter gör inte Jobst till en person som det är värt att skriva en artikel om, men det faktum att han som riksdagsman deltog i riksdagen 1746-1747 i Stockholm gör honom intressant. Förutom att vara riksdagsman valdes han in för att representera bondeståndet i Finska deputationen på 30 medlemmar. Medlemmarna var från början följande, men senare gjordes små byten:

Adeln:
Majoren, greve Carl Hårdh
generalfälttygmästaren, friherre Per Sjöblad
generalmajoren, friherre Fabian Wrede
överstelöjtnanten, friherre Berndt Otto Stackelberg
kaptenen, friherre Wilhelm Armfelt
löjtnanten Lars Henric Hästsko
löjtnanten Johan Reinhold Taube
kaptenen Maurits Johan von Gertten
kaptenen Henric Ehrenspetz
kaptenen Johan Hastfehr
auditören Svante Johan Möllerheim
generalauditören Johan Anders Wefwerstedt

Prästeståndet:
Biskopen, magister Johannes Nylander
domprosten, doktor Petrus Filenius
domprosten, doktor Johannes Browallius
kyrkoherden, magister Jacobus Manquer
prosten, magister Jacobus Serenius
prosten, magister Henricus Carlborg

Borgarståndet:
Fabrikören Johan Christ. Schultz från Stockholm
rådmannen Jacob Forsell från Degerby
borgmästaren Gabriel Hagert från Borgå
rådmannen Johan Lillia från Ekenäs
borgmästaren Jonas Mollin från Uleåborg
borgmästaren Nils Wetterbladh från Kristinestad

Bondeståndet:
Nils Johansson från Stockholms län
Daniel Månsson från Östergötland
Jobst Mårtensson Baars från Nyland (Räfsby, Pernå)
Benjamin Reinholtsson Busk från Tavastehus län (Mallo, Orimattila)
Jacob Pålsson Heikus från Österbotten (Kaitzorby, Vörå)
Johan Persson Flänki från Österbotten, (Lindakulla, Kemi)

Jobst var säkert rätt man på rätt ställe, då det var han som i de flesta fallen förde talan för bondeståndet, och var också den som flitigast av alla i deputationen var på plats vid de 78 protokollförda sammanträdena. Här kan ju som kuriositet nämnas deltagandet bland en del representanter:

Jobst Mårtensson Baars
Jacob Pålsson
Jonas Mollin
Maurits Johan von Gertten
Jacob Forsell

76
74
72
70
17


Här listade de fyra som var på plats oftast samt den kommande bormästaren för staden Degerby (senare Lovisa), dock bör nämnas att Jacob Forsell inte närmelsevis var bland de mest sällsynta representanterna på sammanträdena.
Finska deputation bildade flera mindre utskott där Jobst också valdes in. De ärenden deputationen med Jobst i spetsen försökte köra igenom var olika skattelättnader för hemmanen och undantag för rusthållen att ställa upp med hästar som inte fyllde minimimåtten men var tillräckligt starka, dessa två saker hade att göra med det faktum att lilla ofreden ställt till med mycket problem i Finland.

- Tom Olander